Ron Gonzales- Hispanic Foundation of Silicon Valley

Profile photo of Jose Posadas About Jose Posadas